วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนระโนดเป็นโรงเรียนแห่งโอกาส มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานสากล มีทักษะชีวิตและสมรรถนะที่หลากหลาย เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บนพื้นฐานของคุณธรรม

 

 

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเสมอภาคตามศักยภาพของผู้เรียน   
2.  สนับสนุนการสร้างโอกาสและขยายการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
3.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้  เพื่อความโดดเด่นทางด้านวิชาการ
5.  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานสากล
6.  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
7.  พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
8.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
9.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
10. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์
12.  ส่งเสริมกิจกรรมทักษะการอ่าน เขียนและคิดคำนวณ
13.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
14.  ส่งเสริมการมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรม
15.  ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา และเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์
16.  สร้างจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา
17.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกรัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
18.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
19   ส่งเสริมให้ครู บุคลากรและผู้เรียนมีสำนึกในความเป็นไทย        มีจิตสาธารณะและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง