นางสาวอุษณีย์ ศรีเจริญ
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนระ
โนด