นางสาวอุษณีย์ ศรีเจริญ
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนระ
โนด