วิชาคอมพิวเตอร์                        โดยครูเพลินจิต ไชยสาลี


    
 บทความคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการศึกษาไทย        โดยครูนันทนา หนูช่วย
E-learning  กับการศึกษาไทย                  โดยครูสุชาดา  สามสวัสดิ์