1.  ผู้เรียน ร้อยละ 100 ได้รับการเรียนรู้อย่างเสมอภาคตามศักยภาพ
2.  ผู้เรียน ร้อยละ 100 ได้รับโอกาสและได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
3.  สถานศึกษามีนวัตกรรมในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูร้อยละ 100 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและเป้นปัจจุบัน
4.  สถานศึกษามีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
5  ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมด้านวิชาการตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานสากล
6.  ครูร้อยละ 100 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
7.  ครูร้อยละ 100 พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
8.  ผู้เรียนร้อยละ100 มีความรู้และทักษะในการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
9.  ครูร้อยละ 100 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 
10. ครูร้อยละ 100 ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
11.  ผู้เรียนร้อยละ 100 มีทักษะอาชีพที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ 
12.  ผู้เรียนร้อยละ 100 มีทักษะการอ่าน เขียน และคิดคำนวณ 
13.  ผู้เรียนร้อยละ 100 มีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม  
14.  ผู้เรียนร้อยละ 100 มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรม  
15.  ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา และเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์  ผู้เรียนร้อยละ 100
16.  ผู้เรียนร้อยละ 100 มีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา 
17.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกรัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เรียนร้อยละ 100 
18.  ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
19   บุคลากรและผู้เรียนร้อยละ 100 มีสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

เป้าหมาย