เป้าหมาย
นักเรียนโรงเรียนระโนด  ได้รับการศึกษาขั้ั้นพื้ื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข