นโยบายโรงเรียนระโนด

1.  นโยบายด้านคุณภาพผู้เรียน
       1.1  เร่งรัดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานสถานศึกษา   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์                  และแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่  21
        1.2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนดีรับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมความสามารถที่หลากหลาย                ให้มีความพร้อมที่จะส่งต่อไปสู่ความเป็นเลิศและการแข่งขัน      
        1.3  พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต พัฒนาตน พัฒนาอาชีพและเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
        1.4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน มีทักษะและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
        1.5  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทัน ไม่ยุงเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด
        1.6  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
        1.7  เร่งรัดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทยควบคู่ความเป็นสากล
        1.8  ส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมนำหลักธรรมของศาสนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธมาเป็นแนวทางในกาดำรงชีวิต
        1.9  เร่งรัดในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีความพร้อมในกาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นพลโลก
2. นโยบายด้านครูและบุคลากร
        2.1  สนับสนุนให้มีครู และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชา ครบตามเกณฑ์
        2.2  เร่งรัดในการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานทุกระดับ
        2.3  พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทุกรูปแบบ ตามความต้องการจำเป็นของระบบงาน โดยจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร (Roadmap)
        2.4  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในอุดมการณ์จรรยาบรรณ รักและศรัทธาในวิชาชีพ เป็นที่เชื่อถือศรัทธา
        2.5  ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมและทำงานอย่างมีความสุข

3.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ
        3.1  บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        3.2  เร่งรัดในการพัฒนาระบบการทำงานทุกระบบให้ได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดคุณภาพทั่วทั้งองค์กรโดยเน้นการบริหารเชิงระบบ
        3.3  เร่งรัดนำ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารจัดการ
        3.4  พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมีฐานข้อมูลเพียงพอในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและรองรับระบบการประกันคุณภาพภายใน
        3.5  เร่งรัดในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีกายภาพ ภูมิทัศน์ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน สะอาด ปลอดภัยไร้มลภาวะและเป็นแหล่งเรียนรู้
        3.6  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการประกันคุณภาพระบบย่อยทุกระบบ
        3.7  เร่งรัดในการพัฒนาสถานศึกษาแบบองค์รวมในทุกมิติเพื่อสร้างความศรัทธาและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
        3.8  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อระดมทรัพยากรและศักยภาพจากทุกเครือข่าย
               มาร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา
        3.9  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยใช้ระบบแผนงานที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ
        3.10  บริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนสุจริต    
        3.11  ขัยเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ความคิด (Head)  ทักษะ  (Hand)  คุณธรรมจริยธรรม  (Heart)  และ  คุณภาพ  (Health)