นายวิรัช ชูสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนด

นายนภดล  หมิดทองคำ
รองผู้อำนวยการ

บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน
บุคลากรฝ่ายวิชาการ
บุคลากรฝ่ายงบประมาณ
ทำเนียบบุคลากรครูโรงเรียนระโนด
บุคลากรนักการภารโรง
นางณิชมน  ศรีณะกิจจา
งานแผนงาน สารสนเทศ
น.ส.ชดาภรณ์ กาเลี่ยง
หัวหน้างานสารบรรณ
นางฉลวย คงแป้น
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายวสวัตติ์ ภุมรินทร์
หัวหน้างานวัดผล,หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวฮายาด เหล็มเส็น
งานทะเบียน
น.ส.สมยิน เพ็ชรรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางนิรมล ภุมรินทร์
งานบุคลากร
นางสาวประไพ สุวรรณโณ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางสาวสุณัฎยา อยู่อริยะ
งานทะเบียน
นายวัชระ ดีเอียด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายเจนจบ   ณ พัทลุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางบรรหาร   คะหะวงค์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
นางเนติมา   ทองศรีแก้ว
งานปกครอง
นายเรืองพจน์ สังข์หนุน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางอุบลรัตน์ บุญชู
งานแผนงาน สารสนเทศ
นางรัตนา เทพศรี
งานพัสดุ
นางบุญตา คะหะวงศ์
งานการเงิน
   นายอดิศร ทะลิทอง
  งานปกครอง
นางรำไพ  น้อยกูด
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
นายสุชาติ หนูรักษ์
งานบุคคล
นางสาวสมพร  ช่วยแทน
งานปกครอง
นางจุฑารัตน์ จูงพงศ์
งานสารบรรณ
นายพิศิษฐ์ สัจจาพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
นางเพลินจิต ไชยสาลี
งานบุคลากร
นางจรัสลักษณ์  คงกัลป์
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวผกาทิพย์ ยันตะศิริ
งานหลักสูตร
นายเกษม เพ็งมาก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางสิรภัทร ศิริเรศ
งานอาคารสถานที่
น.ส.สมพร จันทสุริยา
งานอนามัยโรงเรียน
นางรัตนันท์ สงพงศ์
งานประชาสัมพันธ์
นายวิสิทธิ์ นุชิต
งานพัสดุ
นาง
   นายอดิศร ทะลิทอง
  งานปกครอง
สาวสารินี คงนุ่ม
งานการเงิน
นางสาวขนิษฐา ศรีจันทร์งาม
งานบุคลากร
บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางบุปผา อ่อนอุระ
งานบุคลากร
นางสาวสมจินต์
งานทะเบียน
นางสาวจิตรลดา รักช่วย
งานทะเบียน
   นายศักดา แก้วช่วย
  งานปกครอง
นายประจบ จันทร์แก้ว
นางธนอร บริบูรณ
นายหัทยา ล้วนมณี