นายวสวัตติ์ ภุมรินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร
นางบุญตา คะหะวงศ์
นางบุญตา คะหะวงศ์
การเงิน และเลขานุการ์
นางเพลินจิต ไชยสาลี
นางเพลินจิต ไชยสาลี
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
น.ส.ชดาภรณ์ กาเลี่ยง
นางสาวชดาภรณ์ กาเลี่ยง
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
นางสาวอัฉรา พัฒนประภาพ
เจ้าหน้าที่พัสดุและครุภัณฑ์
นางสุภาณี คงประมูล
นางสุภาณี คงประมูล
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนระโนด

นายวสวัตติ์ ภุมรินทร์
นายวัชระ ดีเอียด
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

 

 

งานบทบาท และหน้าที่ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สายงานบริหารกลุ่มสาระคณิตศาสตร