รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนระโนด

     

ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
      -   นายเอกชัย อธิปอนันต์

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
      -   นายเดชา ขุนอินทร์

กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
      -   นายเจนจบ ณ พัทลุง

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
      -    นางอารี คงไชย

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      -    นายบุญแก้เทพฉิม

กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
      -    นางสุภาณี สุวรรณ

กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์การศาสนาอื่น
      -    นายไพรัช พรหมวิเชียร
      -    พระมหาวิชาญ  ปภสฺสโร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
      -    นายจรัญ  จันทร์เมือง
      -    นางกัณฐาภรณ์  อุคติ
      -    นายอุทิศ  จันทระ
      -    นายภานุวัฒน์  อุปถัมภ์
      -    นายเถี้ยง  เพชรบุรี

เลขานุการ
      -    นายวิรัช ทองแกมแก้ว