1. นางสาวพัชรี ชููจิตร                                     ประธานนักเรียน
2. นายกฤษฏา จันทร์นก                                 รองประธานคนที่ 1
3. เด็กหญิงนิสาชล ชูแก้ว                               รองประธานคนที่ 2
4. นางสาวฐานิยา อ่อนประเสริฐ                      หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
5. นางสาวอารดา แนบเพ็ชร                           รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ช่อทิพย์                            กรรมการ
7. นางอัจฉรา แก้วคง                                     กรรมการ
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เต้าน้ำ                          กรรมการ
9. นางสาวจันทร์ธิรา เรืองศรี                           กรรมการ
10. นางสาวเจนจิรา แกล้วกล้า                        กรรมการ
11. เด็กชายพีรพล วิสุทธิชานนท์                     หัวหน้าฝ่ายบริการ
12. เด็กชายวรรธนะ ขียี                                 รองหัวหน้าฝ่ายบริการ
13. เด็กหญิงพัสเกณทร์ คงระวะ                     กรรมการ
14. เด็กหญิงศิริรัตน์ เขียวสุวรรณ                    กรรมการ
15. เด็กหญิงอังคณา บุญมา                            กรรมการ
16. นางสาวพรนลิน หนูรักษ์                            กรรมการ
17. นางสาวกัลป์สุดา เพ็ชรรัตน์                       กรรมการ
18. นายเอกวิทย์ กุ้มโกก                                หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
19. นายปฐวี ทองเรียง                                   รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
20. นายธวัชชัย พฤษศรี                                  กรรมการ
21. นายธวัชชัย พงศ์จะนะ                               กรรมการ
22. นายธนนต์ วัฒนวงศ์                                  กรรมการ
23. เด็กชายชัยวัฒน์ ดำมี                                กรรมการ
24. นางสาวสุนันทา เทพศรี                             หัวหน้าฝ่ายธุรการ
25. นางสาวชนกานต์ เทพศรี                           รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ
26. นางสาวภิรมยา อินทรรัตน                          กรรมการ
27. เด็กหญิงชลธิชา สุดทุ่ม                             กรรมการ
28. เด็กหญิงอัมรา ดำอินทร์                            กรรมการ
29. นางสาวอุษณี คำไพ                                   กรรมการ
30. นางสาวสาลินี จิตภักดี                               กรรมการ
31. เด็กหญิงสายฝน เพ็ชรรัตน์                        หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
32. เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์นก                         รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
33. เด็กหญิงสิริพร วิไลประสงค์                       กรรมการ
34. เด็กหญิงวิชชุดา แก้วคง                            กรรมการ
35. เด็กหญิงขวัญนภา จันเจริญ                       กรรมการ
36. เด็กหญิงณัฐกานต์ หนูดวง                         กรรมการ
37. เด็กหญิงนัฐกานต์ ป่านทอง                        กรรมการ


                 นโยบายพรรค


1. มุ่งเน้นพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
    ให้เอื้อต่อสุขภาพ
2. จัดให้มีธนาคารขยะ
3. จัดให้ต้นไม้พูดได้
4. จัดสรรน้ำดื่มให้พอจำนวนนักเรียนที่ถูกหลัก
    อนามัยและมีแก้วเพียงพอ
5. ปรับปรุงโรงอาหารให้ถูกหลักอนามัย
6. จัดระเบียบเกี่ยวกับการเข้าแถว
    (โรงอาหาร,หน้าเสาธง)
7. มีการจัดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นระเบียบ


คติประจำพรรค


มุ่งมั่นพัฒนา ให้ร.น.ก้าวไกล