สามคคานํ ตโป สุโข หมายถึง ความพร้อมเพรียงหมู่คณะทำให้เกิดสุข
  ผู้ปกครองเครือข่าย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย
นโยบาย
จุดเน้น
ทำเนียบบุคลากร
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียนรน.
คลังภาพ
ประมวลภาพกิจกรรม
สาระการเรียนรู้
สาระวิทยาศาสตร์
สาระภาษาไทย
สาระสังคมศึกษา
สาระการงานอาชีพฯ
สาระภาษาต่างประเทศ
สาระศิลปะ
สาระสุขศึกษาฯ
e-book
e-book สาระคณิตศาสตร์
e-book สาระวิทยาศาสตร์
e-book สาระภาษาไทย
e-book สาระสังคมศึกษา
e-book สาระสุขศึกษาฯ
กิจกรรมนักเรียน
คนเก่ง ร.น.
คณะกรรมการนักเรียน
ผลงานนักเรียน
ที่กิน ที่เที่ยว
Unseen in Thailand
ทัวร์ไทย.คอม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อาหารไทย
My Food  
เรือนอาหารไทย 
ขนมหวาน 
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส
ผู้จัดการ
มติชน
ผู้จัดการรายเดือน
ข่าวสด
คมชัดลึก
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
เนชั่นแชนแนล
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นสุดสัปดาห
กระแสหุ้น
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
NBT
ThaiPBS
UBC

นายราเชนทร์ ชูแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนด
เว็บการศึกษา สสวท.
ข่าวประจำวัน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา  
คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
เคมี | ชีววิทยา | ฟิสิกส
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ประเมินมาตรฐาน
สื่อการเรียนการสอน
 วิทยาศาสตร์
 ภาษาไทย
 สังคมศึกษา
 การงานอาชีพ
 คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ภาษาต่างประเทศ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
งานวิชาการโรงเรียนระโนด
  ตัวอย่างบันทึกหลังสอน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๒
แผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ตามกลยุทธ
    ของโรงเรียนระโนด  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒
 SAR รร.ระโนด ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 - ม.3
 กิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 - ม.3
 แบบตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้แผน      การจัดการเรียนร
 งานประกันคุณภาพ
  ประกาศค่าเป้าหมาย 2562
  ประกาศใช้มาตรฐน 2562
  เอกสารมาตรฐานสถานศึกษา 2562
  เกณณ์การประเมิน สมรรถนะ ม.ต้น
  เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ม.ปลาย
  แบบประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
  คู่มือสำหรับประชาชน รร.ระโนด
     ในสังกัด  สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของ รร.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนร.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของนร.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลัง
     ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของ รร
.
 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด  สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียน
      ในสังกัด สพฐ.
 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ทางด้านการศึกษา
รายชื่อรร.ทั่วประเทศไทย
สสวท.
โครงการ พสวท.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR
กบข.
เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ.
แหล่งความรู้เกี่ยวกับ CAI
ค่ายเยาวชนไทย
สำนักงานคณะกรรมการ
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ระบบ TAPE
พื้นที่เขตการศึกษา
ข้อมูลนักเรียนทั่วประเทศ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ครูบ้านนอก
สถาบันทางการศึกษา
 


คณะผู้จัดทำ

    
 
 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 การจัดการเรียนรู้สู่ตุณภาพผู้เรียน โรงเรียนระโนด ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนระโนด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ตำแหน่งครูผู้สอน


  


  
  
 

      


วันนี้
ร่วมประดับธงชาติไทย
เพื่อความภาคภูมิใจของชาติ
ข่าวสารภายในโรงเรียนระโนด

  แบบรายงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

ระเบียบโรงเรียนระโนด ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบ้ติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบ้ติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (PDF)

ID-PLAN 63

แบบฟอร์มประวัติครู

 สารสนเทศวิทยาศาสตร

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
    ของครูโรงเรียนระโนด

เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ปพ.5 

 ID Plan

 ปพ.5 (ปก)  

 กิจกรรม ๕ ส

ปฏิทินฝ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม

รายชื่อนักเรียน ม. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายชื่อนักเรียน ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายชื่อนักเรียน ม. ๒-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ส่วนหน้าเอกสารประกอบการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เอกสารประกอบการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    

 ระบบเรียนรู้

ออกแบบการสอน

วิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล

ออกแบบการสอนวิชาประวัติศาสตร์

 แบบประเมินครู ๕๗

 แบบวิเคราะห์กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

 SAR ครู

อกสารการอธิบายการใช้งาน logbook

หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560)

ว 22

คู่มือโปรแกรม_Logbook

 PowerPoint_L Teacher

 L-teacher รัตนันต์ (2)

Logbook ข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์มการเขียนหลักสูตรโรงเรียนระโนด ปี 61

เอกสารการทำแผน 61

ตัวอย่างรายงานโครงการต่อต้านยาเสพติด 60

  แบบฟอร์มการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน  

  โปรแกรมคำนวณแบบประเมิน 60

   แบบประเมินโครงการ 60

 ประกาศโรงเรียนระโนด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ60

  กรอบกลยุทธ์โรงเรียนระโนด

   กลยุทธ์โรงเรียนระโนด

   แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 60

     แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
         ของสถานศึกษา

    ครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร

    ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการจัดทำป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ

    แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม

   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม

    เอกสารประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนระโนด

   แบบบันทึกผลการประเมินก่อนเรียน-หลังเรียน

   
 ตารางวิเคราะห์กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกระโนดและวิธีการจัดการเรียนรู้       

    งบหน้าเอกสารการประเมินผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2/58 แนวทางประเมินครู ๕๗         

      ส่วนหน้าสารสนเทศกลุ่มสาระ

     แบบฟอร์มสารสนเทศของกลุ่มสาระ

     ประกาศโรงเรียนระโนด เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณในการ
         ไปราชการและการร่วมกิจกรรมของนักเรียน

โรงเรียนระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ระเบียนผลการเรียนรายภาค

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

ra-nod@hotmail.com

s