ประวัติ


           
โรงเรียนระโนดเปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ.2497 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดมะขามเฒ่าเป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยเปิดสอนชั้น ม.1 ถึง ม.3 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษานับเป็นโรงเรียนของรัฐบาล โรงแรกในอำเภอระโนด ที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษามี นายจารึก โสตถิพันธุ์
เป็นครูใหญ่ ปีแรก มีครู 4 คนนักเรียน  24  คน


พ.ศ. 2499

           นายช่วง  บัวเพชร ได้บริจาคที่ดินจำนวน 10 ไร่เศษ  ซึ่งอยู่เยื้องกับวัดมะขามเฒ่าให้เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน (ที่อยู่ปัจจุบัน) 
ท่านพระครูพิศิษฏ์ธรรมคุณ (ท่านแช่ม ) เจ้าอาวาสวัดมะขามเฒ่าได้จัดหาเงินจำนวนเงิน 30,000 บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง (ปัจจุบันเรื้อถอนแล้ว) ในที่ดินดังกล่าว


พ.ศ. 2503 

               กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง นายอุดม ณพัทลุง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และในปีนี้ทางราชการ ได้ปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นระบบ 7 , 3 , 2 คือ ระดับประถม 7 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี จึงกำหนดให้โรงเรียนระโนด เปิดสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย คือ ป.5 ถึง ป.7


พ.ศ.2520

                  ทางราชการเห็นว่าโรงเรียนประชาบาลได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับถึงระดับประถมปลายทั่วประเทศแล้วจึงให้โรงเรียนระโนดเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยปีแรกเปิดเรียน 2 ห้องเรียน ซึ่งมีนายอุดม  ณ พัทลุง  เป็นครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่ตามลำจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2531 นายอุดม ณ พัทลุง ได้เกษียณ์อายุราชการ


พ.ศ.2531

                    กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งนายวสันต์ รัตนะรัตน์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2531
ถึง 21 พฤศจิกายน 2540


พ.ศ.2540

         กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งนายสุชล  ชูเพ็ง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระโนด ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2540 จนถึง ตุลาคม 2548 


พ.ศ.2548

            กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งนางวลัย ธนานุสนธิ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระโนด


30 ธันวาคม 2554  

         กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง นายวิรัช ทองแกมแก้ว  มาดำรงผู้อำนวยการโรงเรียนระโนด จนถึง  วันที่ 12 ธันวาคม 2557


15 ธันวาคม 2557  

          กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีโกศล สุวรรณมณี  มาดำรงผู้อำนวยการโรงเรียนระโนด จนถึง  วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 255826 พฤศจิกายน 2558

          กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง นายวิรัช ชูสิน ได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระโนด จนถึงปัจจุบัน

          โรงเรียนระโนดเป็นโรงเรียนสหศึกษา  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

                                                                                    

 

 

ข้อมูลโรงเรียนระโนด