ประวัติ


            โรงเรียนระโนดเปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ.2497 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดมะขามเฒ่าเป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดย

เปิดสอนชั้น ม.1 ถึง ม.3 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษานับเป็นโรงเรียนของรัฐบาล โรงแรกในอำเภอระโนด

ที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษามี นายจารึก โสตถิพันธุ์ เป็นครูใหญ่ ปีแรก มีครู 4 คนนักเรียน  24  คนพ.ศ. 2499

              นายช่วง  บัวเพชร ได้บริจาคที่ดินจำนวน 10 ไร่เศษ  ซึ่งอยู่เยื้องกับวัดมะขามเฒ่าให้เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน (ที่อยู่ปัจจุบัน) 

ท่านพระคร ู พิศิษฏ์ธรรมคุณ(ท่านแช่ม ) เจ้าอาวาสวัดมะขามเฒ่าได้จัดหาเงินจำนวนเงิน 30,000 บาท สร้างอาคารเรียน

ชั่วคราว 1 หลัง (ปัจจุบันเรื้อถอนแล้ว) ในที่ดินดังกล่าว

พ.ศ. 2503 


        กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง นายอุดม  ณ พัทลุง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และในปีนี้ทางราชการ ได้ปรับปรุงแผน

การศึกษาแห่งชาติเป็นระบบ 7 , 3 , 2 คือ ระดับประถม 7 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี

 จึงกำหนดให้โรงเรียนระโนด เปิดสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย คือ ป.5 ถึง ป.7พ.ศ.2520

        ทางราชการเห็นว่าโรงเรียนประชาบาลได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับถึงระดับประถมปลายทั่วประเทศแล้วจึงให้

โรงเรียนระโนดเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยปีแรกเปิดเรียน 2 ห้องเรียน ซึ่งมีนายอุดม  ณ พัทลุง  เป็นครูใหญ่

และอาจารย์ใหญ่ตามลำดับ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2531 นายอุดม ณ พัทลุง ได้เกษียณ์อายุราชการพ.ศ.2531

         กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งนายวสันต์ รัตนะรัตน์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการตามลำดับ

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2531 ถึง 21 พฤศจิกายน 2540

พ.ศ.2540

         กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งนายสุชล  ชูเพ็ง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระโนด ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2540

  จนถึง ตุลาคม 2548 


 พ.ศ.2548

         กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งนางวลัย ธนานุสนธิ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระโนด


30 ธันวาคม 2554  

     กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง นายวิรัช ทองแกมแก้ว  มาดำรงผู้อำนวยการโรงเรียนระโนด จนถึง

 วันที่ 12 ธันวาคม 2557

 

15 ธันวาคม 2557  

     กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีโกศล สุวรรณมณี ได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระโนด จนถึงปัจจุบัน

   โรงเรียนระโนดเป็นโรงเรียนสหศึกษา  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

                                                                                    

 

 

ข้อมูลโรงเรียนระโนด